กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          
ข่าวและกิจกรรม


วันที่ 19 ก.ย. 2555
เป็นประธานปิดพิธีสัมมนานานาชาติ เรื่องศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในอาเซียน
ณ จังหวัดปัตตานี


ประมวลภาพข่าวและกิจกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนานานาชาติ “ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน”   ระบุปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการพูดคุย เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี

 

วันนี้ (19 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จ.ปัตตานี นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนานานาชาติ “ศาสนากับกระบวนการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งจัดโดยสันนิบาตโลกมุสลิม สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา โดยมี ดร.อับดุลเลาะห์ อัล-ตุรกี เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะหนเหนือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นำศาสนาจาก 13 ประเทศ รวมทั้งนักวิชาการ เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการพูดคุย เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้นำศาสนาทั้ง 8 ศาสนา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ มารวมตัวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อจัดการกับความขัดแย้ง แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน แต่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้น หรือเรียกว่า ความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลาย ด้วยการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง ก็จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย เกิดความเข้าใจและไว้วางใจกัน  สังคมก็จะเกิดความสงบสุข ขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นสตรีเป็นผู้นำและมีบทบาทสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

ด้านเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ได้กล่าวยกย่องและชมเชยรัฐบาลไทยที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างต่อโลกอิสลาม และทุ่มเทความร่วมมือกับสันนิบาตโลกมุสลิม โดยหวังจะเห็นบทบาทและความพยายามที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับการเสวนาระหว่างประชาชาติทั่วโลก บนเส้นทางของการสร้างความดีงามและความมั่นคงแก่มวลมนุษยชาติ

โดยผลสรุปของการสัมมนาที่จัดขึ้น ทุกฝ่ายลงความเห็นร่วมกันว่า การเสวนามีผลต่อความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน โดยทุกคนจะยึดมั่นในความเป็นหนึ่งเดียวกัน เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลบหลู่ศาสนา ส่งเสริมบทบาทของศาสนาในการแก้ไขปัญหา ปฏิเสธการใช้ความรุนแรง และจะพัฒนากลไกศาสนาระดับชาติและอาเซียน ตลอดจนเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศอาเซียนสนับสนุนการเสวนาเพื่อสร้างสรรค์สังคม

จากนั้น เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดปุราณประดิษฐ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกองกำลัง 4 ฝ่าย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ได้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละความสุขของตนเองและครอบครัวมาทำหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกคน หากมีสิ่งใดที่รัฐบาลสามารถจะสนับสนุนได้ขอให้แจ้งมา

โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กราบนมัสการเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์วัดปุราณประดิษฐ์ เพื่อสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย รวมทั้งได้ถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อนที่จะพบปะกับชาวบ้านเพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จำนวน 14 ราย รวมทั้งพูดคุยกับกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการดำรงชีวิต รัฐบาลมีนโยบายและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่สตรีและครอบครัว โดยที่ผ่านมาตนได้เดินทางมายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนจึงเห็นว่ามีปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว แต่สตรีชาวใต้มีความรู้ความสามารถและความเป็นผู้นำสูง จึงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่รัฐบาลจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาด เพื่อให้สตรีสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ นางนลินี ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีหญิงของรัฐบาลที่เดินทางมายัง  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งพูดคุยรับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่

 


กลับสู่หน้ารวมข่าวและกิจกรรม คลิกที่นี่          

_____________________________________________________________________________________________________

สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร. นลินี ทวีสิน)
ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์ติดต่อ : 02-288-4282, 02-288-4114     Fax : 02-288-4049

Copyright © nalineetaveesin.com. All rights reserved.